Pripravili: Mitja Baša, Gašper Dovč, Alexandr Gutirea, Izidor Jerman, Vid Pajič, Slavko Rogan, Gorazd Belavič

2021
NADTEHTAJ: potrošne dobrine, industrija, IT, surovine in materiali, komunikacijske storitve
NEVTRALNO: finance
PODTEHTAJ: osnovne potrošne dobrine, energija, nepremičnine, oskrba, zdravstvo

Sektorska alokacija za leto 2021 temelji na gospodarskem okrevanju, ki ga pričakujemo v letu 2021, posebej izraženem v drugi polovici leta. Sistemska in trajna rešitev pandemije Covid-19 naj bi s pričakovano zadostno precepljenostjo nastopila pozno poleti, ko naj bi se okrepilo predvsem okrevanje storitvenega dela gospodarstva. S tem bo nastopilo zdravljenje najbolj prizadetega dela gospodarstva in začetek novega ekonomskega cikla. Ta bo pospremljen z izboljšanjem bilanc podjetij, a tudi zvečano naložbeno aktivnostjo.

Skladno z opisanim v letu 2021 priporočamo ciklično sektorsko alokacijo, znotraj katere priporočamo nadtehtanje naslednjih sektorjev:

  • potrošne dobrine: vrednotenja sektorja so relativno in zgodovinsko nadpovprečna, a v veliki meri posledica recesijski razmer v posameznih panogah (npr. avtomobilska, tekstilna in luksuzna), pa tudi visoke naklonjenosti panogi internet in spletna prodaja; v letu 2021 pričakujemo nadpovprečno rast dobička na delnico, ki bo temeljila predvsem na rasti dobička »prizadetih« panog (poleg že omenjenih panog še hoteli, restavracije ter dejavnosti prostega časa); spremenjene potrošniške navade bodo še naprej podpirale privlačnost panoge spletne prodaje, ki predstavlja že okoli 30% tržne kapitalizacije sektorja; skoraj 70% podjetij iz sektorja ima sedež v ZDA ali na Kitajskem;
  • industrija: sektor ima v 2021 napovedane nadpovprečne rasti dobička na delnico in naj bi pridobil predvsem na račun zagona investicijskega cikla podjetij, infrastrukturnih projektov in zelenih iniciativ; priporočamo višjo izpostavljenost do letalske in obrambne panoge, letalskih prevoznikov, proizvajalcev električne opreme in železniške industrije;
  • informacijska tehnologija (IT): sektor ima relativno gledano najbolj robustno fundamentalno pozicijo (najvišja dobičkonosnost in maržnost); rast dobička na delnico naj bi v 2021 sicer bila podpovprečna, a še vedno ena najbolj zanesljivih, s spodbudno dolgoročne perspektivo; priporočamo višjo izpostavljenost panogam polprevodnikov, programske opreme in IT storitev;
  • surovine in materiali: sektor ima močan pozitiven moment na kapitalskem trgu, kar je tipično za zgodnjo fazo ekonomskega cikla; intenziviranje ekonomskega okrevanja od sredine 2021, predvsem pa rast aktivnosti na Kitajskem podpirajo nadaljnjo nadpovprečno donosnost sektorja;
  • komunikacijske storitve: socialni mediji, spletni iskalniki, video vsebine in industrija igric so se med pandemijo močno okrepili in vse kaže, da gre za močnejši, trajnejši trend, ki podpira nekoliko višja vrednotenja sektorja (predvsem panoga mediji in zabava); sektor s trenutno strukturo ponuja predvsem potencial rasti in ni več klasična dividendna zgodba.

Za sektor finance priporočamo nevtralno izpostavljenost. Sektor ponuja relativno in zgodovinsko izredno ugodna vrednotenja, v letu 2021 pričakujemo ponovno izplačevanje dividend, hkrati pa stabilizacijo in potencialno zmanjševanje rezervacij. Manj privlačna zgodba sektorja so nizke obrestne mere in omejen potencial rasti iz osnovnega posla.

Manj privlačni v primeru omenjenega scenarija bi bili tradicionalno defenzivni sektorji:

  • osnovne potrošne dobrine: znotraj sektorja priporočamo višjo izpostavljenost panogi pijač (predvsem brezalkoholnim), ki jo je Covid-19 nadpovprečno prizadel; sicer sektor v obdobju okrevanja ne ponuja spodbudne rastoče zgodbe, nezanemarljiv delež pa ima še vedno tobačna panoga, ki se srečuje z upadajočim povpraševanjem;
  • zdravstvo: znotraj sektorja stavimo na panogi zdravstvenih storitev in zdravstvene opreme, na kateri je pandemija negativno vplivala, manj privlačna pa je panoga farmacevtskih podjetij; podjetja iz sektorja imajo dober finančni položaj, ohranjajo dividende, opažamo tudi potencial za M&A;
  • oskrba: sektor predstavlja izrazito »value« zgodbo z nizkimi cenovnimi količniki in nadpovprečno dobičkonosnostjo, a ima razen morebitne rasti cenovnih količnikov precej omejen potencial rasti; nekoliko bolj preferiramo podjetja iz Evrope.

Še vedno se izogibamo strukturnim težavam sektorja energija (predvsem zaradi elektrifikacije in nizke uvrščenosti sektorja na ESG lestvicah), ki počasi postaja del sektorja oskrbe. Trajneje je zaznamovan tudi sektor nepremičnin. Covid-19 je namreč z razmahom spletne trgovine prizadel trgovinske REIT-e, zaradi dela od doma pa so na udaru pisarniške nepremičnine.

1q 2021

NADTEHTAJ: industrija, IT, surovine in materiali
NEVTRALNO: potrošne dobrine, zdravstvo, finance, nepremičnine, komunikacijske storitve
PODTEHTAJ: osnovne potrošne dobrine, energija, oskrba

Naša sektorska alokacija za kratkoročni horizont (1q 2021) ne odstopa bistveno od letne alokacije in v večji meri upošteva tehnični vidik. Pri potrošnih dobrinah pričakujemo krajši »oddih« pozitivnega sentimenta, ki je bil izrazit predvsem v 2q in 3q 2020. Podoben vzorec opažamo tudi pri sektorju komunikacijske storitve (predvsem panogi mediji in zabava).

Sektor nepremičnin za splošnim indeksom zaostaja že peto četrtletje zapored in je močno preprodan, zato priporočamo nevtralno alokacijo. Nevtralno alokacijo pa priporočamo tudi za sektor zdravstva, ki od splošnega indeksa zaostaja vse od konca prvega četrtletja, čeprav so podjetja ohranjala napovedi poslovanja za 2020 skozi celotno leto.