Tajvan

Visoka investicijska privlačnost

V drugem četrtletju 2021 je tajvansko gospodarstvo zabeležilo rast v višini 7,4 %, kar je opazno nad povprečjem zadnjih desetih let (rast BDP v prvem četrtletju je bila sicer še višja – 9,3 %). Rast industrijske proizvodnje je bila v juliju 14-odstotna, kar je nadpovprečno glede na rast v zadnjih dvajsetih letih (je pa res, da se je situacija nekoliko poslabšala glede na junij 2021, ko je bila rast 18-odstotna). Proizvodni PMI se je v avgustu nekoliko znižal, še vedno pa ostaja v območju optimizma (58,5). Rast na področju izvoza je bila 26,9-odstotna (posledica padca izvoza v prvi polovici leta 2020, kakor tudi rasti cen polprevodnikov), pozitivna dinamika se je nadaljevala tudi na področju uvoza.

Geopolitična trenja med ZDA in Kitajsko vidimo kot potencialno tveganje, saj Kitajska vidi Tajvan kot del svojega ozemlja, obenem pa je Tajvan ameriški zaveznik. To tveganje je treba imeti v mislih in spremljati situacijo na področju odnosov Kitajska – Tajvan – ZDA.

Z vidika investiranja v tajvanska podjetja priložnosti vidimo predvsem pri tehnoloških podjetjih, in sicer med podjetji, ki so aktivni na področju razvoja in proizvodnje polprevodnikov (več kot 57 % indeksa MSCI Taiwan). Hkrati opozarjamo, da tehnološka podjetja predstavljajo 72 % indeksa MSCI Taiwan, pri čemer je delež TSMC 45-odstoten. Zaradi teh posebnosti je gibanje indeksa MSCI Taiwan močno odvisno od gibanja delnice TSMC.

Južna Koreja

Srednja investicijska privlačnost

Gospodarstvo Južne Koreje se nahaja v dobrem položaju, okrevanje se nadaljuje. Letna rast BDP je bila v drugem četrtletju 2021 najvišja v zadnjih desetih letih (kar je vsekakor tudi odraz težav, v katerih se je znašlo gospodarstvo Južne Koreje leto prej). Povprečje napovedi stopnje gospodarske rasti v letu 2021 je 4 %, medtem ko se v naslednjem letu pričakuje za eno odstotno točko nižja rast BDP. Zadnji dostopni makroekonomski kazalniki kažejo, da se je izboljšala situacija na področju potrošnje, stopnja brezposelnosti pa se je zmanjšala (tako zaradi zaposlovanja s strani državnega sektorja kot tudi zaradi zmanjšanja števila iskalcev zaposlitve zaradi rasti števila okužb s covid-19). Hkrati je treba omeniti, da se je nekoliko poslabšalo razpoloženje potrošnikov. V avgustu je prišlo do določenega poslabšanja situacije na področju izvoza in uvoza, trgovinski presežek se je znižal na najnižjo raven po tretjem četrtletju 2011. Monetarna politika ostaja ohlapna, vendar je v avgustu prišlo do dviga ključne obrestne mere za 25 bazičnih točk na 0,75 %. Prihodnje odločitve korejske centralne banke bodo odvisne od situacije na področju covid-19, finančne stabilnosti Južne Koreje (problem, na primer, lahko predstavljata visoka zadolženost gospodinjstev in rast cen nepremičnin) in aktivnosti drugih centralnih bank.

Z vidika investiranja v korejska podjetja priložnosti vidimo v podjetjih, ki so izpostavljena razvoju in proizvodnji polprevodnikov in električnih baterij, ter podjetjih, ki so aktivna na področju razvoja zdravil. Po drugi strani vidimo manj potenciala pri korejskih proizvajalcih avtomobilov, bankah in telekomunikacijskih podjetjih (velika korejska telekomunikacijska podjetja (Kakao, Naver) so se v zadnjem času znašla pod regulativnimi pritiski). Hkrati opozarjamo, da ima Samsung Electronics več kot tretjinski delež v indeksu MSCI Korea, zaradi česar je gibanje indeksa celotnega trga močno odvisno od gibanja delnice Samsung Electronics.

Kitajska

Srednja investicijska privlačnost

Okrevanje kitajskega gospodarstva se nadaljuje, vendar postajajo skrbi glede prihodnje gospodarske rasti vse bolj izrazite. V drugem četrtletju 2021 je bila letna gospodarska rast 7,9-odstotna, kar je sicer opazno manj kot v prvem četrtletju (18,3 %), vendar nadpovprečna glede na dinamiko v zadnjih desetih letih. Po drugi strani ne moremo mimo tega, da se kazalniki PMI (storitveni, proizvodni in agregatni) nahajajo v območju pesimizma (pod 50). Povprečje napovedi stopnje gospodarske rasti v letu 2021 je 8,4 %, medtem ko se v naslednjem letu pričakuje rast BDP v višini 5,6 %. Med ključnimi vprašanji, ki trenutno še nimajo jasnih odgovorov, sta:

  • Kakšen vpliv na gospodarstvo bodo imeli ukrepi kitajskih regulatorjev? Boj kitajskih oblasti z neskladji na področju razvoja kitajskega gospodarstva in kitajske družbe se nadaljuje. Med pomembnimi cilji te bitke sta doseganje bolj pravične družbe in bolj kakovosten dolgoročen razvoj države. Nekateri verjamejo, da bo Kitajska pri tem uspešna, drugi so prepričani, da bodo aktivnosti kitajskih regulatorjev omejile inovativnost in negativno vplivale na tehnološki razvoj države. Dejstvo je, da smo trenutno priča večjemu gospodarskemu in družbenemu eksperimentu.
  • Kako močan in dolgotrajen bo negativen vpliv likvidnostnih težav, v katerih se je znašlo kitajsko nepremičninsko podjetje Evergrande? Vrednost sredstev Evergrande po določenih ocenah predstavlja 2 % BDP Kitajske, velik problem predstavlja tudi kompleksna struktura podjetja. Nekontroliran propad podjetja bi lahko povzročil resne probleme za finančna podjetja in druga nepremičninska podjetja. Podcenjevati ne gre niti negativnega vpliva večjega padca cen nepremičnin na razpoloženje kitajskih potrošnikov, katerih velik del premoženja predstavljajo ravno nepremičnine. Najbolj verjeten scenarij je, da bodo kitajske oblasti prej ko slej neposredno preprečile širitev nestabilnosti.

Z vidika investiranja v kitajska podjetja kot največja tveganja vidimo: regulatorne spremembe na Kitajskem, odnosi med Kitajsko in ZDA, stanje na področju likvidnosti. Dolgoročne priložnosti vidimo pri podjetjih iz naslednjih segmentov: potrošniško usmerjena podjetja, tehnološka podjetja, proizvajalci zelene električne energije, proizvajalci električnih avtomobilov.

Indija

Srednja investicijska privlačnost

Potem, ko se je epidemija covid-19 v Indiji v tretjem četrtletju 2021 umirila, je prišlo do odboja tudi v gospodarstvu. Agregatna ocena ekonomske aktivnosti za Indijo se izboljšuje, a je treba upoštevati učinek nizke osnove. Gospodarska rast v 2021 je bila negativna (7,3-odstotna), vendar je že v drugem četrtletju letošnjega leta rast BDP presegla 20 % (predvsem zaradi nizke osnove iz drugega četrtletja lani). Agregatni PMI je že na predkriznih ravneh, to je na okoli 55.

Pozitivna dinamika je bila prisotna tudi na kapitalskih trgih: borzni indeksi so v tretjem četrtletju zrasli in trenutno je Indija eden najbolj donosnih delniških trgov v letošnjem letu med državami v razvoju.

Sicer pa naj bi Indija že do leta 2024 prehitela Kitajsko kot najbolj naseljeno državo na svetu. Ima največjo mlado populacijo na svetu, kljub temu pa po podatkih OECD tretjina indijske mladine ni vključena na trg delovne sile. Indija še naprej trpi zaradi nizkega BDP na prebivalca in skoraj četrtina prebivalstva še vedno živi pod pragom revščine. Pandemija covid-19 je še posebej prizadela zasebni sektor, kjer je zaposlena velika večina indijske delovne sile, kar povečuje tveganje, da bi spet zdrsnili v revščino. Najbogatejši odstotek prebivalstva ima v lasti polovico premoženja v državi, vlada se zato osredotoča na zmanjševanje neenakosti. S tem namenom skuša izvesti reforme usmerjene v rast in sicer s pomočjo spodbud za MMSP (mikro-, malo- in srednje velika podjetja), spodbud infrastrukturnemu sektorju, kmetijski infrastrukturi, mikro-prehrambnim podjetjem, povišanjem javnih izdatkov za zaposlovanje. Protesti bodo upočasnili izvajanje kmetijskih reform in ne pričakujemo, da bi si vlada v resnici prizadevala izvesti delovno reformo, tudi ne privatizacije. Vladajoča koalicija naj bi ostala na oblasti do konca mandata leta 2024.

Napetosti s Kitajsko se bodo ohranjale, vendar ne bodo privedle do obsežnega ali resnejšega konflikta.

Med zanimivimi kotirajočimi indijskimi podjetji so banke, ki naj bi prosperirale zaradi izboljšanja situacije v gospodarstvu (HDFC Bank, ICICI Bank), tehnološka podjetja (Infosys, Wipro), podjetja, ki se ukvarjajo z gradnjo infrastrukture (Larsen Toubro), ter podjetja, ki omogočajo izpostavljenost do potrošnika (Reliance Industries).

Brazilija

Nizka investicijska privlačnost

Če so v drugem četrtletju 2021 za Brazilijo prevladovale pozitivne novice, temu sedaj ni več tako. V drugem četrtletju je bila gospodarska rast pozitivna (12,4 %). Dobre novice so bile povezane predvsem s surovinskim trgom, saj je cena železove rude, ki je ena bolj pomembnih izvoznih artiklov, močno zrasla. V tretjem četrtletju je prišlo do obrata na trgu železove rude, kar gre pripisati več dejavnikom, najpomembnejši pa je bila odločitev kitajske vlade, da zaradi okoljskih razlogov zmanjša količino proizvedenega jekla. Kitajska porabi približno polovico železove rude, tako da je bil odziv na trgu precej oster. Tudi za naprej je pričakovati, da bo zaradi težav v kitajskem nepremičninskem sektorju prišlo do zmanjšanja povpraševanja, zato ne pričakujemo, da se bodo cene vrnile nazaj na pretekle ravni. Ustavila se je tudi rast cene surove nafte. Poleg tega je Brazilijo prizadela suša, ki je bistveno zmanjšala zaloge pitne vode, pa tudi proizvodnjo elektrike, saj večino elektrike Brazilija dobiva prav iz hidroelektrarn.

Glede na to, da so konec naslednjega leta volitve, država želi izvesti nekatere reforme. Država želi privatizirati nekatera podjetja, ki se ukvarjajo z oskrbo z električno energijo (Electrobras, omenja se tudi CEMIG). V kolikor bi bile namere uspešne, bi lahko prišlo do priliva tujega kapitala, kar bi blagodejno vplivalo na delniški trg, vendar obenem menimo, da je verjetnost takšnega scenarija relativno majhna. Inflacija v državi hitro raste in je že presegla 9 %, temu pa sledi tudi centralna banka, ki dviguje obrestne mere (junija s 3,5 % na 4,25 %, avgusta na 5,25 %), vse to pa negativno vpliva tako na podjetja kot tudi na potrošnike.

Glede na situacijo na surovinskih trgih in politično negotovost ocenjujemo Brazilijo kot manj privlačno za investicije.

Južna Afrika

Nizka investicijska privlačnost

Predsednik Južne Afrika Cyril Ramaphosa spodbuja politiko za obnovitev makroekonomske stabilnosti v državi. Pospeševanje gospodarske rasti, zmanjšanje brezposelnosti in izogibanje znižanju kreditne ocene s strani bonitetnih agencij naj bi bile prednostne gospodarske naloge njegove vlade. Južna Afrika se sicer še vedno sooča z naraščajočim javnim dolgom, neučinkovitimi državnimi podjetji in pritiski na konkurenčnost države. Stopnja brezposelnosti v Južni Afriki se je v drugem četrtletju povečala z 32,6 % na 34,4 %. Poleg tega so stopnje brezposelnosti med mladim prebivalstvom in črnsko večino Južnoafričanov precej višje, kar še povečuje neenakost v državi, ki velja za eno najbolj neenakopravnih na svetu, saj skoraj polovica odraslega prebivalstva živi v revščini. Pandemija covid-19 je razmere še poslabšala. Lakota in negotovost z dobavo hrane sta postali še posebej pereči vprašanji. Vladni načrt po krizi covid-19 temelji na agresivnem izvajanju načrta za obnovo in oživitev gospodarstva, katerega cilj je spodbuditi pravično in vključujočo rast. V središču načrta je mobilizacija naložb, ustvarjanje novih in podpora obstoječim delovnim mestom in pospeševanje industrializacije.

Covid razmere v državi se sicer izboljšujejo, povečuje se tudi delež cepljenega prebivalstva. Z vidika investiranja v južnoafriška podjetja trenutno ne vidimo perspektivnih sektorjev. Rudarski sektor je pod pritiskom saj cene platine ne rastejo več, prav tako so pod pritiskom cene zlata. Naše prepričanje bi se spremenilo, v kolikor bi cene zlata začele rasti. Drugi pomemben sektor je telekomunikacijski, predvsem po zaslugi Naspersa, ki je največji delničar v kitajskem podjetju Tencent. Zaradi regulatornih pritiskov na Kitajskem smo pri investiranju v podjetje Naspers (14 % indeksa MSCI South Africa) trenutno zadržani. V ostalih sektorjih smo v tretjem četrtletju 2021 zabeležili precejšnjo rast cen delnic, kar je bil po našem mnenju le odboj iz preteklih nizkih ravni. Zaenkrat ne vidimo dejavnikov, ki bi generirali rast podjetij tudi naprej, saj bo po našem mnenju rast gospodarstva še naprej nizka.